Educació ambiental

26 set. 2018

Arranquen les V Jornades d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana

Sota el lema “Motivant canvis en les persones del s. XXI per a avançar en la sostenibilitat” el Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) i la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural organitzen aquestes jornades que tindran lloc del 27 al 29 de setembre al centre Las Naves de València. Una iniciativa per a actualitzar objectius i dinàmiques, a més de promoure i intercanviar experiències en el context de l'educació ambiental, des d'un enfocament transversal.

Més de 45 anys després d’aquelles primeres reunions i declaracions internacionals en què es va debatre sobre les preocupacions al voltant de l’estat del medi ambient, comprovem que ho deteriorament ambiental ha anat en augment. Per això, en el context actual, Nacions Unides, a través de l’Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, proposa un enfoc transversal en què la sostenibilitat és el comú denominador en totes les polítiques. En aquesta perspectiva, l’educació ocupa un lloc central en la consecució de les metes de l’Agenda 2030. I és que en la seua meta 4.7 reconeix que cal una sostenibilitat curricular per a adquirir les competències bàsiques per a promoure el desenvolupament sostenible. L’educació ambiental és, per tant, una de les eines per a aconseguir eixa sostenibilitat, així que en aqueix sentit sorgeixen les V Jornades d’Educació ambiental de la Comunitat Valenciana.

Per què ara?

Cal una nova ètica ambiental basada en els coneixements i orientada al bé comú. Necessitem també de noves estratègies educatives orientades a conscienciar sobre la gravetat del problema i la seua connexió amb els aspectes econòmics i socials, així com capacitar sobre com afrontar els canvis necessaris. El passat 1 de març, després d’un llarg i discontinu procés d’elaboració, encara que amb una altíssima participació, la consellera de Medi Ambient i el conseller d’Educació van presentar conjuntament la Guia d’Acció per a l’Educació Ambiental, a la qual hem denominat Educació Ambiental en Ruta (EAR). L’EAR té com a finalitat servir de marc estratègic de referència per a la construcció d’un model basat en els principis de la sostenibilitat a la Comunitat Valenciana.

Des de les primeres jornades d’educació ambiental que es van celebrar a la Comunitat Valenciana, l’any 1988, fins a hui, s’han realitzat altres tres en els anys 1998, 2003 i 2009. Així que, després de nou anys, és el moment de plantejar-se unes noves jornades, tenint ja aprovada la Guia d’Acció per a l’Educació Ambiental i sent necessari promoure nous enfocaments de les polítiques i de la gestió ambiental. Açò ha de ser només un impuls més cap a la sostenibilitat, cap a aqueixa transversalitat que ens porte a abordar aqueix nou estil de vida des de diferents àmbits: salut, consum, mobilitat, agroecologia, comunitat educativa, etc.

Què pretenem?

L’objectiu de les V Jornades d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana és reunir als i les professionals i resta de persones interessades en l’educació ambiental (educadores, tècnics, professorat, investigadores i alumnes, entre altres) per a reflexionar sobre el paper de l’educació ambiental en la promoció d’una ciutadania conscient i activa per a la transformació del model social cap a la sostenibilitat.

FOLLETO INFORMATIVO 1

Els destinataris d’aquesta jornada són el col·lectiu de professionals directament vinculats a l’educació ambiental i a l’educació social, i també el personal tècnic que treballa en altres àmbits de l’esfera pública o privada relacionats con l’alimentació, el consum, els residus, l’aigua, l’energia o l’agricultura, principalment, que tenen entre les seues funcions la promoció d’aquestes activitats des dels criteris de la sostenibilitat. Així mateix, esperem l’assistència de personal docent del sistema educatiu formal i de les universitats, així com alumnat i personal investigador.

El format de les V Jornades d’Educació Ambiental inclou conferències, taules de debat, grups de treball, tallers, presentació de casos, exposicions i fira d’entitats. Un escenari específic on propiciar noves idees i intercanviar experiències entre professionals o interessats en l’educació ambiental. Per això, s’emmarcaran les activitats en quatre àmbits de treball diferents: l’educació ambiental en les comunitats educatives, l’educació per a ciutats resilients, l’educació ambiental i entorns rurals i naturals, i l’educació ambiental davant el mirall.

Dh501M5WkAAdd8Y

Cada taula de debat arrancarà amb una ponència de curta durada com a introducció. A més, hi haurà espais per a presentació d’iniciatives inspiradores i experiències, així com una fira d’equipaments i entitats reservada per a la sessió matinal del dissabte.

Educació ambiental en les comunitats educatives

La sostenibilitat ha d’erigir-se com un dels eixos que guien i sustenten el projecte educatiu escolar. Per això, en aquest primer bloc de treball, parlarem sobre la necessitat d’aconseguir un model educatiu flexible i autònom, obert i en contacte amb l’entorn (natural, urbà, rural), on tota la comunitat educativa participe activament en la resolució de problemes i que porten als Centres educatius cap a la sostenibilitat (taula de diàleg). Per a això, l’educació ambiental ha d’estar present en la gestió del centre educatiu i en tots els documents que el caracteritzen (Projecte Educatiu de Centre, Projecte Curricular, Programacions de Departament, Programacions d’aula).

educacionambientalmedios

Per aquestes raons i dins del context del canvi global i enfront d’una crisi socioambiental, hem de reflexionar sobre la necessitat de formació en Competències per a la Sostenibilitat (taula de diàleg) tant de l’alumnat com del propi professorat, la sensibilització i motivació del professorat, i nous principis i estratègies metodològiques. Així, compartirem experiències que ens acosten al camí de la sostenibilitat.

Per altra part, el món educatiu ha de ser un reflex dels canvis del món real. I és que, en la línia dels ODS, l’Educació per a la ciutadania global (taula de diàleg) es refereix no solament al que ocorre a l’interior dels centres educatius, sinó que cerca que aquests s’obrin al que ocorre al seu entorn i a la realitat global i que considere al professorat dels centres educatius com un agent clau en aquest treball. En aquest sentit, l’Estratègia d’Educació per al Desenvolupament en l’àmbit formal de la Comunitat Valenciana per al període 2017-2021 planteja un enfocament crític educatiu per a la ciutadania global en què les persones es reconeguen com a part dels problemes i també de les solucions. S’abordaran, a més, altres temes més concrets com la mobilitat en l’àmbit escolar, La renaturalització de l’àmbit escolar i la Implicació i sensibilització de la comunitat universitària (taules de diàleg).

Educació per a ciutats resilients

En aquest segon bloc de treball, s’abordarà el paper de l’educació ambiental en la transformació de la societat cap a la sostenibilitat des de la dimensió ecosocial. I és que una bona part de la població mundial habitem en ciutats. Per a tots nosaltres, el repte de transformar les nostres ciutats en comunitats més sostenibles implica transformar-les en llocs més “verds”, saludables, adaptables, inclusius, productius, segurs, flexibles i resilients.

ISS 16682 00068

En aquest canvi de model, els diferents sectors de la societat han d’estar implicats en la transformació de l’espai urbà actual, i presentar i debatre iniciatives que s’estan duent a terme a les ciutats des de la perspectiva transversal de la sostenibilitat i des de l’enfocament de la necessària conscienciació dels ciutadans. Cal conscienciar les persones de les bondats de les noves propostes en mobilitat o en planificació urbana, tant en aspectes ambientals i de salut pública com en comoditat, senzillesa i interès personal.

Amb aquesta finalitat, obrirem diferents debats sobre les Ciutats com a comunitats sostenibles, habitables i saludables (taula de diàleg).

Educació ambiental i entorns rurals i naturals

Als últims anys, l’activitat rural s’enfronta a diferents reptes a l’hora de desenvolupar-se i evolucionar. Existeixen grans desigualtats a tot el món entre la vida a l’urb i la vida al camp. La nova cultura rural pretén aconseguir uns comportaments i pràctiques sostenibles, on es valore el paper del món rural en la conservació de la naturalesa, es fomente i s’adopte el consum local, s’aposte por la formació i el desenvolupament d’una economia circular i sostenible i es comunique a la comunitat urbana la quantitat de serveis que ofereix l’entorn rural per al seu benestar humà. Per a això, posarem en valor algunes iniciatives que s’estan duent a terme en el context de la Dinamització de pràctiques sostenibles en el món rural (taula de diàleg).

turismo rural bici

A més, en aquest tipus d’entorns existeix l’etern conflicte entre la defensa la conservació dels valors naturals d’un àrea i permetre el desenvolupament socioeconòmic dins del marc de la sostenibilitat. Cal cercar una harmonia i consens entre conservació i desenvolupament i és per açò que abordarem El paper de l’educació ambiental en la gestió de conflictes en espais naturals (taula de diàleg) amb l’objectiu d’introduir i analitzar el tipus de problemes que sorgeixen pels usos i aprofitaments d’aquestes zones (agricultura, pesca, activitats, sports), però també per a destacar la rellevància de la participació com a eina educativa.

Una altra línia a tractar en aquest bloqueig serà el Canvi Climàtic. Aquest fenomen s’ha convertit en els últims anys en un tema recurrent no solament en els mitjans de comunicació, sinó en nombrosos àmbits professionals i especialment en el qual ens ocupa, l’espai rural i natural. En aquest espai, l’educació ambiental sempre ha tingut un gran protagonisme, amb enfocaments pedagògics que van des dels més instrumentals fins als més crítics i amb un ampli espectre de postures enfront de la problemàtica ambiental.

En l’actualitat, el canvi climàtic acapara una bona part d’aqueix enfocament. Per això, tractarem diferents Estratègies de comunicació i educació ambiental davant el canvi climàtic (taula de diàleg) per a analitzar què i com s’està fent i extraure propostes que servisquen per a fer una comunicació eficaç.

Educació ambiental davant el mirall

En aquest últim grup de treball abordarem la situació actual del sector a nivell de formació i professionalització, a través d’un taller pràctic, així com la importància de valorar la qualitat del treball en educació ambiental. En aquest sentit es presentarà la Guia de Criteris de Qualitat en Educació ambiental elaborada per l’equip tècnic del CEACV en col·laboració amb professionals, equipaments i associacions d’educació ambiental de la Comunitat Valenciana.

workaug28

A més, el passat mes de març, després d’un dilatat període d’elaboració i amb una amplíssima participació, també es va presentar formalment la Guia d’Acció per a l’Educació Ambiental-EAR. Els principals instruments dels quals es dota l’EAR per al seu desenvolupament són l’adhesió i els compromisos per a l’acció. Així, es presentaran algunes de les entitats que ja s’han adherit i ens parlaran sobre els compromisos que han adoptat.

Més informació: www.agroambient.gva.es/ca/web/ceacv/jornadas

Etiquetes
Send this to a friend