FERTILITZANTS ECOLÒGICS, UNA BONA OPCIÓ

La gran varietat de fertilitzants ecològics desenvolupats en els últims temps es presenta com una alternativa més que viable per a mantenir sans els nostres camps i jardins, i fugir dels productes químics que tan perjudicials estan resultant per a la salut i el medi ambient.

Molts creuen que parlar de fertilitzants orgànics és com un retorn al futur, pel fet que des de sempre l'home ha necessitat enriquir els seus sòls de cultiu nodrint-los i fent-los més fèrtils. Durant les últimes dècades s'ha imposat l'ús de fertilitzants químics, principalment obtinguts de residus minerals. Els més comuns són els abonaments nitrogenats o rics en nitrat que normalment contenen fòsfor, potassi, calç i una matèria nitrogenada que les plantes extrauen de la terra per a la seua nutrició. Aquest tipus d'abonaments són molt efectius en horts i jardins i per açò són els més usats en l'agricultura convencional.

 

abonos_tractor1

abonos_sueloacidificado

L'abús d'abonaments químics, especialment els nitrogenats, és nociu per a la salut. A més, els sòls perden progressivament la seua fertilitat

 

No obstant açò, els fertilitzants nitrogenats creen desequilibris en el sòl i poden provocar danys en l'atmosfera, arribant a traspassar fins i tot les capes freàtiques del sòl i contaminant l'aigua. A més, aplicats en excés per a aconseguir collites més abundants no poden ser absorbits totalment per la planta i es queden en el sòl fent-lo més àcid. L'acidificació juntament amb l'aplicació de pesticides, també generalment d'origen químic, aniquilen la vida subterrània i empobreixen els nostres sòls. I per descomptat, tot açò influeix en les nostres plantes.

 

Per açò, i també guiats per l'esperit de la sostenibilitat i l'agricultora ecològica, cada vegada són més els agricultors que es decanten per l'ús d'abonaments ecològics per a enriquir les seues terres. Aquestos es produeixen transformant matèria orgànica i convertint-la en assimilable per al sòl sense deixar residus contaminants. D'aquesta forma, se segueixen tots els principis de l'agricultura ecològica: utilitzar sistemes de producció respectuosos amb el medi ambient i la salut, evitant la utilització de substàncies químiques nocives.

 

Avantatges dels abonaments ecològics 

Els avantatges comences en que és una forma de contribuir al desenvolupament del medi ambient de manera sostenible. Tècnicament, aquest tipus de fertilitzants orgànics milloren les condicions de la terra, la protegeixen de l'erosió, i permeten que s'establisca una microflora i microfauna beneficiosa que evita l'excés d'acumulació de minerals. A més, s'evita la contaminació química del sòl, i es millora l'absorció de l'aigua permetent mantenir el nivell d'humitat ideal en cada terreny.

 

abonos_herramientas

D'altra banda, els fertilitzants orgànics recomponen els nivells de matèria orgànica del sòl, la qual cosa incrementa la seua capacitat per a retenir els nutrients minerals que s'apliquen en aquest tipus de produccions agrícoles. Es tracta així mateix de productes 100% naturals, donat que la seua fabricació se sustenta en el fem. En principi, es realitza una selecció per a eliminar els possibles agents infecciosos que puguen estar presents, i posteriorment es retiren les restes de pedres o elements contundents que puguen trobar-se.


Per descomptat que aquests fertilitzants també tenen alguns inconvenients. Una de les seues limitacions és que el seu rendiment és menor que els dels productes industrials, així que sol ser difícil renunciar quan es persegueix el benefici econòmic. A més, també poden produir-se problemes de plagues i de fertilitat fins que la producció amb mètodes ecològics s'estabilitze, en aquestos casos és recomanable un ús prudent de substàncies sintètiques. Un altre problema és l'olor. Cal tenir en compte que els fertilitzants ecològics s'elaboren amb matèria orgànica i que aquesta en descompondre's pot produir olors molt fortes.


Bonora, l'èxit de la sostenibilitat

Els avanços en el camp de la recerca i desenvolupament d'abonaments ecològics estan intentant solucionar molts aspectes que dificulten el seu ús, i cada vegada trobem més casos d'èxit que compleixen amb rigor el respecte al medi ambient. El cas més recent que tenim d'èxit és Bonora, el primer abonament totalment natural i ecològic que a més és inodor, i ha estat creat per la Granja bovina San Ramón.
 
En aquest cas parlem de sostenibilitat doble: d'una banda els excrements de les vaques s'aprofiten per a generar energia elèctrica i, d'altra, el residu resultant de la generació d'energia es converteix en un abonament per al sòl. El gran avantatge d'aquest producte, a més de no produir olors, és que es pot utilitzar en tot tipus de cultius d'horticultura, fruiters i plantes tant d'exterior com a interior, la qual cosa el diferencia de la majoria dels fertilitzants. 
 
 
bonora

El director de la granja assegura que d'aquesta forma es tanca totalment el cicle de producció sostenible. La producció ramadera que s'inicia amb les vaques, que produeixen carn, llet i excrements, continua amb l'energia que se subministra gràcies als propis excrements. Després, amb aquests mateixos excrements es fabrica l'abonament que acaba en els camps on es produeix l'aliment que nodreix als animals, que estan fertilitzats amb Bonora.
 

D'on podem obtenir abonaments ecològics?

L'origen dels abonaments ecològics és variat, podent-se adaptar a les necessitats concretes del cultiu. Si fem un petit repàs dels fertilitzants ecològics que podem emprar en els nostres horts i jardins, veurem que n'hi ha de molst tipus, i que són totalmente naturals i fàcils d'aconseguir. Per un costat, hi ha algunes plantes que poden actuar en benefici del sòl. Per exemple, si plantem lleguminoses enriquiran el sòl oferint-li el nitrogen que absorbeixen de l'aire i dels bacteris que els l'aporten. Aquesta riquesa en nitrogen pot ser encara major si les lleguminoses s'enterren abans de la producció de flors. Alguns exemples d'aquest tipus d'abonaments són els tramussos, pèsols, faves, soia, trèvol o alfals. A més, hi ha alguns cereals com la civada que es planten juntament amb lleguminoses, ja que els cereals les protegeixen del fred de l'hivern i les lleguminoses mantenen la humitat del sòl. Per últim, les crucíferes s'utilitzen normalment per a fertilitzar un terreny ràpidament abans de plantar un altre cultiu. Alguns exemples són els créixens, la mostassa o la colza. abonos_organicos

L'humus de cuc és un producte d'una qualitat excel·lent per a ser utilitzat com a abonament natural i ecològic ja que no produeix contaminació química dels sòls on s'utilitza

  

Per altra banda, estan els compostos orgànics i el seu paper com a fertilitzants ecològics. Tal volta el més conegut siga el compost, un abonament natural produït a partir de restes de matèria orgànica, i el qual tothom pot preparar a petita escala a sa casa. També existeix el fem animal, com el guano (fem de ratapinyada), i els purins (dejeccions sòlides i líquides juntament amb l'aigua de neteja).

 

Per últim, una tercer grup serien els biofertilizants, o fertilitzants biològics, que estan compostos per organismes vius que permeten a les plantes assimilar el nitrogen atmosfèric, i que contribueixen a disminuir l'ús de fertilitzants nitrogenats. Els principals organismes que s'utilitzen en aquest tipus d'abonament són bacteris, algues i micorizes.

Revista Espores. La veu del Botànic

Revista de divulgació científica del Jardí Botànic de la Universitat de València. Nota legal: Revista Espores. La veu del Botànic es fa responsable de la selecció de bloguers però no dels continguts i opinions en els articles dels mateixos.

Mitjà